КъумпӀыл Мурат : Ныбджэгъу лъапIэхэр! Адыгэ Республикэр зызэхащагъэр илъэс 32-рэ зэрэхъурэм пае сышъуфэгушIо!

Тиреспубликэ илIэуж пстэуми язэпхыныгъэ итамыгъэу щыт мы мэфэкIыр. Анахьэу тызыфэразэхэу непэ тыгу къэдгъэкIыжьыхэрэр Адыгэ автоном хэкум лъапсэ фэзышIыгъэхэр, илъэс 80-кIэ узэкIэIэбэжьымэ нэмыц-фашист техакIохэр Адыгеим изыфыжьыгъэхэу зиIофшIэнкIэ, зиIэпэIэсэныгъэкIэ, зисэнаущыгъэкIэ ащ игъэхъагъэхэм, ибаиныгъэхэм нахь ахэзыгъэхъуагъэхэр ары. Урысые Федерацием инэмыкI шъолъырхэм яфитыныгъэхэм афэдэхэр зиIэ тиреспубликэ тапэкIи хэхъоныгъэ зэришIыщт гъогум тезыщагъэхэу, цIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу шIыгъэным мафэ къэс фэлажьэхэрэм лъэшэу сызэрафэразэр къэсэIо.

Адыгеим щыпсэухэрэм ялъэкI зэрэрахьылIэрэм, Урысые Федерацием и Президент, и Правительствэ, Федеральнэ ЗэIукIэм къытатырэ IэпыIэгъум яшIуагъэкIэ тиреспубликэ ицыхьэ зытелъыжьэу ыпэкIэ лъэкIуатэ: инфрастурктурнэ проектышхохэр зэшIотэхых, культурэм, псауныгъэм икъэухъумэн, гъэсэныгъэм япхыгъэ учреждениехэр тэгъэпсых ыкIи тэгъэкIэжьых, промышленностым, мэкъу-мэщым, зекIоным хэхъоныгъэ ашIынымкIэ амалышIухэр ятэгъэгъотых.

Сыд фэдэ Iофыгъо къэуцугъэми, тызэгъусэу зэшIотэхы, хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэрэм ыкIи ахэм яунагъохэм IэпыIэгъу тафэхъу. Мы мэфэкI мафэм Адыгеим щыпсэурэ пстэуми сызэрафэразэр къэсэIо зышъхьамысыжьхэу Урысыем илъэпкъ федэхэр къызэраухъумэхэрэм, IэпэIэсэныгъэ ахэлъэу зыфэгъэзэгъэ Iофхэр зэрэзэшIуахыхэрэм апае.

ЦIыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэм къахэкIыгъэхэу Адыгеим исхэм яхъупхъагъэ, язэдегъэштэныгъэ, язэгурыIоныгъэ тиреспубликэ тапэкIи хэхъоныгъэ ышIыным зэрэфэлэжьэщтхэм, Адыгеимрэ Урысыемрэ яфедэ зыхэлъ текIоныгъакIэхэм лъэпсэ пытэ зэрафэхъущтым сицыхьэ телъ.

Ныбджэгъу лъапIэхэр, зэкIэми сышъуфэлъаIо щыIэкIэшIу шъуиIэнэу, унагъо пэпчъ хъярырэ гушIуагъорэ илъынхэу!

Son Makaleler

spot_imgspot_img

İlgili Makaleler

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

spot_imgspot_img