ИСКЭНДЭРУН АДЫГЭ ХАСЭМ и МЭКЪЭГЪЭIУ

МЭКЪЭГЪЭIУ –

Ныдэлъфыбзэр лъэпкъым зэхигъэуцуагъэ-зэхилъхьагъэ IэшIэгъэшху.

1853-рэ илъэсым игъэтхапэ мазэм и 14-м Бэрсэй Умарым зэхилъхьагъэ апэрэ адыгабзэ тхылъыр къыдэкIыгъ. 2000-рэ илъэсым имэлылъфэгъу мазэм и 10-м Адыгэ Республикэм и Президент и УнашъокIэ гъэтхапэм и 14-р — адыгабзэмрэ адыгэ тхыбзэмрэ я мафэу хагъэунэфыкIы хъугъэ.

Мыгъэ, гъэтхапэм и 14-м адыгабзэмрэ адыгэ тхыбзэмрэ я мафэр хэдгъэунэфыкIынэу Ацумыжъ Хьилымым (къохьапIэадыгэ литературэбзэкIэ) зэхигъэуцуагъэ «Тыркубзэ-Адыгабзэ зэхэф гущыIалъэр» тихэсашхьэ хэтхэр къыдагъэкIынэу унашъо ашIыгъ.

Искэндэрун Черкес Дернэгъи Адыгэ Хасэм ыцIэкIэ Ацумыжъ Хьилымым ыгъэхьэзырыгъэ Тыркубзэ-Адыгабзэ зэхэф гущыIалъэр тилъэпкъэгъухэм – тихэкогъухэм мафэ фэхъунэу тэIо. ГущыIалъэр 2021-рэ илъэсым и гъэтхапэ мазэм и 14-м, тхьаумафэ мафэм тилъэпкъэгъухэм-тихэкогъухэм яIэдгъэкIахьэнэу тимурад. Искэндэрун Черкес Дернэгъи Адыгэ Хасэм и Хэсашъхьэ

FB IMG 1615464435325

Son Makaleler

spot_imgspot_img

İlgili Makaleler

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

spot_imgspot_img