Бзыикъо заом фэгъэхьыгъэ саугъэтыр Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет—Хасэм идепутатмэ яунашъокIэ агъэцэкIэжьыгъ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет—Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, ащ игуадзэу Цэй Эдуард, парламент комитетым итхьаматэ игуадзэу Шэуджэн Сэфэр зэгъусэхэу Бзыикъо заом фэгъэхьыгъэ саугъэтыр зыдэщытым кIуагъэх. Саугъэтыр Бзыикъо псыхъом пэмычыжьэ гъэхъунэу Нэджыдым ит, ар Краснодар краим икъоджэ псэупIэу Новодмитриевскэр ары зыхахьэрэр. Тэхъутэмыкъое район администрацием ипащэу Шъао Аскэри саугъэтым къекIолIагъ.

ГъэцэкIэжьыныр зэрэкIуагъэр депутатмэ ауплъэкIугъ. ЫпэкIэ зэрэрахъухьэгъагъэу, IофшIэнхэр бжыхьэм ехъулIэу аухыгъэх. Ежьхэм ашъхьэкIэ а Iофым лъыплъагъэх депутатхэу Шэуджэн Сэфэррэ ДзэлI Аскэррэ.

Шъолъыр парламентым ипащэу Владимир Нарожнэм ылъэгъугъэм ыгъэрэзагъ ыкIи саугъэтым икъэухъумэн мэхьанэу иIэр къыриIотыкIыгъ. «Тарихъым инэкIубгъо тхьамыкIагъохэр зыщыдгъэгъупшэхэ хъущтэп, ащ фэдэхэр тапэкIэ къэмыхъужьынхэм фэшI. КъыткIэхъухьэрэ лIэужхэр патриотхэу тпIунхэм, культурнэ кIэныр къэтыухъумэным ыкIи зэгъунэгъу лъэпкъхэу Пшызэ шъолъыр Адыгеимрэ ащыпсэухэрэм  азыфагу ныбджэгъуныгъэрэ мамырныгъэрэ илъыным мыщ фэдэ Iофтхьабзэхэр фэIорышIэх»,–къыхигъэщыгъ Владимир Нарожнэм.

Саугъэтым игъэцэкIэжьынкIэ унашъо зашIыгъагъэр къызаплъыхьэ ужыр ащ, изытет зэрэдэим фэгъэхьыгъэ джэпсалъэ къызаIокIэр, ары.

 Бзыикъо заор — тхьамыкIэгъо уахътэу адыгэ лъэпкъым итарихъ къыхэнагъ. 1796-рэ илъэсым мы чIыпIэм шапсыгъэ фэкъолIмэ зыкъыщаIэтыгъагъ. Адыгеим щыщхэу Емыж Руслъан, ЛIыIужъу Аскэр, Бэрэтэрэ Хьис ыкIи нэмыкIхэр ары блэкIыгъэ лIэшIэгъум ия 80-рэ илъэсхэм саугъэтым игъэуцун зыпкъ къикIыгъагъэхэр. Мыекъуапэ щыщ скульпторэу Антон Шикоян ар ышIыгъ.

gshra.ru

Son Makaleler

spot_imgspot_img

İlgili Makaleler

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

spot_imgspot_img