КъумпIыл Мурат : Адыгабзэмрэ тхыбзэмрэ я МафэкIэ сышъуфэгушIо!

Ныбджэгъу лъапIэхэр! Адыгабзэмрэ тхыбзэмрэ я МафэкIэ сышъуфэгушIо!

ЗэлъыIэсыкIэ амалэу щыт бзэмкIэ ыкIи тхыбзэмкIэ лIэужхэм лIэшIэгъу пчъагъэхэм зэIуагъэкIэгъэ шIэныгъэр, гушъхьэ баиныгъэр, шэн-хабзэхэр зэIэкIагъахьэх.

ЛъэпкъымкIи, нэбгырэ пэпчъкIи бзэр баиныгъэшху. Лъэпкъ зэхашIэм зыкъиIэтыным, тихэгъэгушхо ис цIыф лъэпкъхэр якультурэкIэ зэрэгъэбаижьынхэм апае ныдэлъфыбзэр пIулъын, укъызхэкIыгъэ лъэпкъым итарихърэ икультурэрэ пшIэнхэ, ахэр бгъэлъэпIэнхэ фае.

Адыгеим икъэралыгъуабзэу щыт адыгабзэм изэгъэшIэн непэ Адыгэ Республикэм мэхьанэшхо щыраты. НыбжьыкIэхэм шIэныгъэ куу ягъэгъотыгъэнымкIэ, адыгабзэм, лъэпкъ шэн-хабзэхэм язэгъэшIэн ахэр нахь кIэгъэгушIугъэнхэмкIэ Iофтхьэбзабэ зэрахьэ.

Мы лъэныкъомкIэ Iофэу тшIэрэм джыри нахь зедгъэушъомбгъущт. КъыткIэхъухьэрэ ныбжьыкIэхэм адыгабзэр аIэкIэмызыным, тыбзэ хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным кIуачIэу тиIэр ятхьылIэщт.

Ныбджэгъу лъапIэхэр, адыгабзэм изэгъэшIэнкIэ гъэхъэгъэшхохэр шъушIынэу, псауныгъэ пытэ, щыIэкIэ-псэукIэ дэгъу шъуиIэнэу, шIоу щыIэр къыжъудэхъунэу сышъуфэлъаIо!

КъумпIыл Мурат

Son Makaleler

spot_imgspot_img

İlgili Makaleler

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

spot_imgspot_img