Dünya Çerkes Birliği’nden yeni seçilen KAFFED yönetimine tebrik mesajı.

Dünya Çerkes Birliği KAFFED başkanlığına seçilen Ünal Uluçay ve ekibi için bir tebrik mesajı yayımladı.

KAFFED’in Türkiye Çerkesleri ve DÇB için önemine vurgular yapılan mesajda KAFFED’in Dünya Çerkes Birliğinin en büyük bileşenlerinden biri olduğu vurgulanırken, sağlıkla uzun yıllar toplumumuza hizmet etmesi dileklerinde bulunuldu.

Тыркум щылажьэ Кавказ Хасэхэм я федерацэм и ХI зэхыхьэшхуэр​ щэкIуэгъуэм и 19-м екIуэкIащ.

Юнал Улучай​ КАФФЕД-м и унафэщIу хахащ.

ПщIэ зыхуэтщI Юнал Улучай!

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэм я цIэкIи си щхьэкIи гуапэу сынохъуэхъу Тыркум щылажьэ Кавказ Хасэхэм я Хасащхьэм и унафэщIу узэрыхахам папщIэ.

КъикIуа гъуэгуанэм КАФФЕД-р​ мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхугъуэ куэдым пхыкIащ. Абы зэрыхузэфIэкIкIэ къелъыхъуэ адыгэ щэнхабзэр, бзэр хъумэным я Iэмалхэр,​ толэжьыхь Хэкумрэ хамэ къэралхэмрэ я зэхуакум лъэмыж быдэу зэрыдэтыным.

Апхуэдэуи КАФФЕД-р ДАХ-м и къудамэ нэхъ инщ, абы и лIыкIуэхэм я псалъэм сыт щыгъуи пщIэ иIэщ.

Дэ фIыщIэ​ ин​ яхудощIыр уи япэ КАФФЕД-м и тхьэмадэу щытахэм, абы и гъуса Хасащхьэ гупхэм IуэхуфIыу зэрахьам папщIэ.

Къэрал куэдым щикъухьа адыгэхэр зэрыщIэнымкIэ, лъэпкъым и Iуэху дэкIынымкIэ ДАХ-м къызэрыунэхурэ IуэхуфI куэд ирегъэкIуэкI.

Абы я лэжьыгъэшхуэ хэлъщ ДАХ-м къызэщIиубыдэ​ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм.Юнал, дяпэкIи дыпщогугъ ди зэпыщІэныгъэр нэхъ быдэ хъун папщIэ, адыгэбзэр, лъэпкъ щIэнхабзэр фызыхэс къэралым щыхъумэным, щефІэкІуэным тхузэфIэкI псори къэдгъэсэбэпу дызэгъусэу дытелэжьыхьыну.

Дынохъуэхъу КАФФЕД зэгухьэныгъэм и лэжьыгъэр нэхъри ебгъэфIакIуэу,​ узыншагъэ быдэ уиIэу куэдрэ IэнатIэр ехъулIэныгъэкIэ епхьэкIыну.Тыркум щыпсэу ди къуэш, ди шыпхъухэм узыншагъэ, мамырыгъэ,​ ехъулIэныгъэ Тхьэм къывит.

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ СЭХЪУРОКЪУЭ Хьэутий

Son Makaleler

spot_imgspot_img

İlgili Makaleler

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

spot_imgspot_img