Çerkesçe

КЪУЭХЬЭПIЭМ ЩЫПСЭУ ЛЪЭПКЪХЭМ ЯХУЭГЪЭЗА АДЫГЭ ЩХЬЭХУИТЫНЫГЪЭМ И ДЖЭПСАЛЪЭ

Кавказым щыпсэухэм Урысейм и цIыхуу зыкъалъытэжыныркъыщыгъэнауэ абы илъэс Iэджэ лъандэрэ зауэ драгъэкIуэкI.ЗэрыдрагъэкIуэкIри щхьэзакъуэ гуащIэкIэщ. Зы къэралыгъуэ гуэриабыхэм щIэгъэкъуэни, дэIэпыкъуэгъуи зэикI къахуэхъуакъым. Уэсмэнпащтыхьыгъуэр мы щIыналъэм...

Фыщт ыкIи Ошъутен яхъишъ

Зэгорэм, охътэ блэкIыгъэ чыжьэм, тичIыпIалъэ зэгурыIо-зэрэлъытэу Фыщтрэ Ошъу­тенэрэ щыпсэущтыгъэх. А лъэ­хъанэм Ошъутен пщы гукIэгъу­шIагъ. ЦIыф тхьамыкIэхэм сыдигъуи ишIуагъэ зэраригъэкIырэр оркъхэм къякIугъэп, тебанэхи зэрапхъуагъ, ишъхьэгъуси...

Ижъырэ зэманхэм адыгэхэм якъэралыгъо гъэпсыкIэ зыфэдагъэр

Тарихъым дэгъоу къегъэлъагъо ижъырэ зэманхэм къащегъэжьагъэу адыгэхэм ящыIэкIэ-псэукIэ къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу зэрэщытыгъэр. Аужырэ илъэсхэм шIэныгъэлэжьхэм агъэунэфыгъ хеттхэм якъалэхэр хэбзэ гъэнэфагъэкIэ зэрэпсэущтыгъэхэр. Тарихъым инэкIубгъохэм тахаплъэмэ тэлъэгъу...

Адыгабзэ Зэтэгъаш1э – Çerkesçe Öğreniyoruz (Видео – Video)

Израил- Рэханые чылэ щыщхэу Су1ад Мышъэ Хъун, Сэна1 Ахьмэд П1эт1уащ ягъэхъазырыгъэ 'Адыгабзэ Зэтэгъаш1э' видеохэр İsrail Rehaniye köyünden Su'ad Mışe Xun ve Sena' Ahmed P'et'uaş'ın hazırladığı...

Чылэу Алыуарэ (Бжыхьэкъуае) ихъишъ

Я ХIХ-рэ лIэшIэгъум, урыс пачъыхьагъум илъэхъан, цIыфэу чылэмэ адэсыгъэхэм язакъоп кIатхыкIыжьыщтыгъэхэр, унагъо пэпчъ яIагъэхэ унэхэр, шыхэр, былымхэр, мэлхэр, чыцIхэр, мэкъу-мэщымкIэ Iэмэ-псымэхэр ыкIи аIыгъыгъэхэ чIыгухэр...

Адыгагъэр тыдэ къитхыгъа?

Аветян-ЛIыбзыу Светланэ иапэрэ тхылъэу «Адыгагъэр тыдэ къитхыгъа?» зыфиIорэр къы­дэкIыгъ. Ар лъэпкъ зэхашIэрэ гупшысэрэ зиIэхэм афэгъэхьыгъ. Зиныдэлъфыбзэ хэгупшысы­хьэрэ пстэуми къызфагъэфедэн алъэкIыщт. УсакIоу, тхакIоу, зэдзэкIакIоу, АР-м изаслуженнэ...

Щыгъуэщӏэж махуэм папщӏэ шыгъажэ

Мыгъэм етӏуанэр щекӏуэкӏащ тыркум. (Кафкася кошусу) зицӏэ шыгъажэм. Абы и къэжьэкӏэ хъуар, илъэсищ ипэ Тырку къэралыгъуэ Шыгъажэ Федэрацым тхыл бгъэдалъхьащ, ар утыкӏу къизыхьар Истамбыл...

Адыгэ лъэпкъ Iоф-лэжьхэм я Хасэ изэIукIэ Черкесск щыкIуагъ

Гъэтхапэм и 21-м, 2021-рэ илъэсым, Адыгэ хэкум щылажьэрэ Адыгэ лъэпкъ Iоф лэжьхэм я Хасэ изэIукIэ, Къэрэщай-Черкес Республикэм икъэлашъхьэу Черкесск щыкIуагъ. ЗэIукIэм лъэпкъ Iофыгъохэм атегущыIагъэх ыкIи...

ИСКЭНДЭРУН АДЫГЭ ХАСЭМ и МЭКЪЭГЪЭIУ

МЭКЪЭГЪЭIУ - Ныдэлъфыбзэр лъэпкъым зэхигъэуцуагъэ-зэхилъхьагъэ IэшIэгъэшху. 1853-рэ илъэсым игъэтхапэ мазэм и 14-м Бэрсэй Умарым зэхилъхьагъэ апэрэ адыгабзэ тхылъыр къыдэкIыгъ. 2000-рэ илъэсым имэлылъфэгъу мазэм...

Son Makaleler

spot_imgspot_img