Адыгэ Республикэм илIышъхьэ хэкум къэзыгъэзэжьыгъэхэм къафэгушIуагъ

ШышъхьэIум и 1-р, къэзыгъэзэжьыгъэхэм я мафэу Адыгэ Республикэм щыхагъэунэфыкIы, гъэрекIуи, мыгъи а мафэр игъэкIотыгъэу хагъэунэфыкIыгъэп, коронавирус узыр зэрэщыIэм пае. 


Мы мафэм фэгъэхьыгъэу Адыгэ Республикэм илIышъхьэу КъумпIыл Мурат джапсалъэ къышIыгъ АдыгабзэкIэ ыкIи УрысыбзэкIэ. Ар мары:


Ныбджэгъу лъапIэхэр! Хэкужъым къэзыгъэзэжьыгъэхэм я Мафэ фэшI сышъуфэгушIо!


1998-рэ илъэсым шышъхьэIум и 1-м мэхьанэшхо зиIэ хъугъэ-шIагъэу щыIагъэр адыгэ лъэпкъым изыкIыныгъэ, зэдэIэпыIэжьыныгъэм ихэбзэ шIагъохэу лIэшIэгъубэ къызэпызычыгъэхэм ятамыгъэу хъугъэ.


Косово къитэджэгъэ заом имашIо къыхэкIыжьыгъэ адыгэхэм я Хэкужъ къызэрагъэзэжьыгъэм джыри зэ къыушыхьатыгъ IэкIыб къэрал политикэ Iофхэм язэшIохын Урысые Федерацием теубытагъэ зыхэлъ екIолIакIэ зэрэфыриIэр. Тилъэпкъэгъухэу IэкIыбым щыпсэухэрэм яфитыныгъэхэмрэ яфедэхэмрэ къэухъумэгъэнхэр тикъэралыгъо иполитикэ илъэныкъо шъхьаIэхэм зэращыщыр джыри зэ ащ нафэ къышIыгъ.


ЗэкIэхэми яIэпыIэгъу ишIуагъэкIэ къэзыгъэзэжьыгъэхэр пIэлъэ кIэкIым къыкIоцI тищыIакIэ хэгъозагъэх, щыщ хъугъэх. Непэ гъэхъагъэ хэлъэу тилъэпкъэгъухэу Косово, Тыркуем, Сирием, Иорданием ыкlи нэмыкl къэралыгъохэм къарыкlыжьыгъэхэр лъэныкъо зэфэшъхьафхэм ащэлажьэх: наукэм ыкIи спортым, къэралыгъом иобщественнэ щыIакIэ, гъэсэныгъэм, псауныгъэм икъэухъумэн ыкIи культурэм, джащ фэдэу Адыгеимрэ Урысыемрэ язэтегъэпсыхьан яIахь хашIыхьэ.


Хэкужъым къэзыгъэзэжьыхэрэр нахьыбэ зэрэхъущтхэм, цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафыбэмэ къахэкIыгъэхэу Адыгеим щыпсэухэрэм яакъыл,  ягуетыныгъэ, ячIыгу гупсэ шIулъэгъоу фыряIэр зэкIэми зэдытиунэу щытыр джыри нахь зэтегъэпсыхьагъэ хъунымкIэ лъэпсэшIоу ренэу зэрэщытыщтым  сицыхьэ телъ.

Тилъэпкъэгъу лъапIэхэр, сыгу къыздеIэу зэкIэми сышъуфэлъаIо псауныгъэ пытэ, насып, щыIэкIэшIу шъуиIэнэу, Адыгеимрэ Урысыемрэ яфедэ зыхэлъ Iоф пстэуми гъэхъагъэхэр ащышъушIынхэу!

Адыгэ Сайт

Son Makaleler

spot_imgspot_img

İlgili Makaleler

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

spot_imgspot_img