Home News Тырку къэралыгъуэм коронавирус папщӏэ цӏыхухэр уэрамым къыщыдэкӏыфыну сыхьатхэр зэригъэзэхуащ.

Тырку къэралыгъуэм коронавирус папщӏэ цӏыхухэр уэрамым къыщыдэкӏыфыну сыхьатхэр зэригъэзэхуащ.

0
Тырку къэралыгъуэм коронавирус папщӏэ цӏыхухэр уэрамым къыщыдэкӏыфыну сыхьатхэр зэригъэзэхуащ.

Абы теухуау :Пщэдэй щыщӏидзэу Щэбэт махуэмрэ Тхьэмахуэмрэ сыхьатыр 10:00 рэ 20:00 и зэхуакум цӏыхухэр къыщӏэк хъунущ.


Кафэхэм, шхапӏэхэм ущыщахуэу унэм къэпхьын фӏэкӏа утысу ушхэ хъунукъым.

Пэмыщ къэралыгъуэ къикӏу къэкӏухьын папщӏэ къэкӏуэхэмкӏэ зы проблэм щыӏэкъым. Ахэр хуиту дэтыфынущ!

Гъуазэ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here