Фыщт ыкIи Ошъутен яхъишъ

Зэгорэм, охътэ блэкIыгъэ чыжьэм, тичIыпIалъэ зэгурыIо-зэрэлъытэу Фыщтрэ Ошъу­тенэрэ щыпсэущтыгъэх. А лъэ­хъанэм Ошъутен пщы гукIэгъу­шIагъ. ЦIыф тхьамыкIэхэм сыдигъуи ишIуагъэ зэраригъэкIырэр оркъхэм къякIугъэп, тебанэхи зэрапхъуагъ, ишъхьэгъуси аукIыгъ. Ошъутен джащыгъум ышъхьэ рихьыжьэжьыгъ, ипшъэ­шъэ цIыкIу игъусэу къушъхьэм екIужьыгъ. Ащ кIыгъоу, ыуж итэу, иныбджэгъу фэдэу Фыщт ишъао игъусэу къушъхьэм хэхьажьыгъ.

Ошъутен ыпхъоу Гъозэрыплъэ­рэ Фыщт икIалэу НэгъойцIыкIурэ шIу зэрэлъэгъугъэх. ПIалъэ зэфашIи, джэгур зыщыIэщтыри агъэнэфэгъагъ, ау пщы жъалымым Гъозэрыплъэ ныбжьыкIэ дахэр ежь шъузкIэ ыштэнэу фежьагъ. Пшъашъэм ятэу Ошъу­тен ащ къезэгъыгъэп, джащыгъум, пщы жъалымыр заокIэ ащ екIугъ. КIуачIэхэр зэфэдагъэхэп. Фыщт ыкIи икIалэ аукIыгъагъ, Ошъутен хьадэгъущэр тефэ­гъагъ. Гъозэрыплъэ ятэ IэпыIэгъу фэхъумэ шIоигъоу гуIагъэ, ау пыйхэр къыкIахьэщтыгъэх. Ащ дэжьым пшъашъэр Тхьэм гуIэжьэу елъэIугъ: «Тхьэм къушъ­хьэу тыкъегъан, пый жъа­лымым ыIэ тифэным ыпэу». ЗэриIуагъэу хъугъэ: нэбгыри 4-ри къушъхьэ хъугъэх. Ылъэгъурэр ыпшысыжьыгъ пщым… ТхьакIумэр ричэу шыблэ гъо­гъо-омакъэр къэIугъ…

Джы мы чIыпIэм шъолъыр гъунапкъэм иухъумакIохэм фэдэу, Фыщтрэ Ошъутенэрэ щытых, ахэм къакIэрытых НэгъойцIыкIурэ Гъозэрыплъэрэ.

Адыгэ Макъ

Son Makaleler

spot_imgspot_img

İlgili Makaleler

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

spot_imgspot_img