Зи Хэкужъ къэзыгъэзэжьыгъэм и Мафэкlэ сышъуфэгушIо!

Ныбджэгъу лъапIэхэр, зи Хэкужъ къэзыгъэзэжьыгъэм и Мафэкlэ сышъуфэгушIо!

Адыгеимрэ Урысыемрэ ятарихъ хэхьэгъэ хъугъэ-шIэгъэшхом – илъэс 25-кIэ узэкIэIэбэжьмэ, Урысые Федерацием ипащэхэр IэпыIэгъу къафэхъухэзэ, автоном краеу Косовэ щыпсэущтыгъэ адыгэхэм яапэрэ куп тарихъ чlыгум къызэращэжьыгъагъэм мы мафэр епхыгъ. Ар зыхъугъэр 1998-рэ илъэсым шышъхьэIум и 1-р ары. Зао зыщыкIощтыгъэ Югославием тилъэпкъэгъухэр къищыжьыгъэнхэр хэушъхьафыкlыгъэ пшъэрылъэу щытыгъ.

Атэжъ пIашъэхэм ячIыгужъ къэзыгъэзэжьыгъэхэм лъэныкъуабэхэмкIэ IэпыIэгъу арагъэгъотыгъ. Хэбзэ къулыкъухэми, общественнэ организациехэми, республикэм исхэми зи къызтырагъэнагъэп.

ЛIэшIэгъу пчъагъэхэм хэбзэшIоу иIэ хъугъэхэм арыгъуазэзэ, чIыпIакIэм щыгупсэфынхэмкlэ Адыгеир илъэпкъэгъухэм IэпыIэгъу афэхъугъ.

Хэгъэгу зэфэшъхафхэм къарыкIыжьыгъэхэм непэ чIыпIэ гъэнэфагъэ тищыlакlэ щаубытыгъ, гъэхъагъэ хэлъэу экономикэми, социальнэ лъэныкъоми Iоф ащашIэ, республикэмрэ хэгъэгумрэ яхэхъоныгъэ яIахь хашIыхьэ, IэкIыб къэралыгъохэм арыс адыгэхэм зэпхыныгъэу адытиIэм зырагъэушъомбгъу.

Адыгэхэр ятарихъ чIыгужъ джыри къызэрэкIожьыщтхэм, зи Хэкужъ къэзыгъэзэжьыгъэхэр щыIэкIэ-псэукIакIэм хэгъэгъозэжьыгъэнхэмкIэ тиреспубликэ гъогоу къызэрыкlуагъэр тапэкIи къызэрэшъхьапэщтым сицыхьэ телъ.

Адыгеим щыпсэухэрэми, IэкIыб къэралхэм арыс тилъэпкъэгъухэми псауныгъэ пытэ, щыIэкIэ-псэукIэ дэгъу яIэнэу, мамырэу псэунхэу, адыгэхэр зэрыс хэгъэгухэмрэ Урысыемрэ язэфыщытыкIэхэр нахьышIу зышIыщт Iофтхьабзэхэм гъэхъагъэхэр ащышъушIынэу сышъуфэлъаIо!

Мурат Кумпилов

Son Makaleler

spot_imgspot_img

İlgili Makaleler

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

spot_imgspot_img