Çerkesçe, Çerkesleri yürekleriyle de birleştiriyor

Derneğimiz tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen dil kurslarımız bu yıl pandemi nedeniyle ilk kez online platforma taşınarak gerçekleştirilmiştir.

14 Haziran 2020’de Kayseri Kafkas Derneği’nin organize ettiği ve Dr. Hamit Yüksel’in koordine, tasarım ve yürütücülüğünde başlayan ve halen devam etmekte olan “Çerkesce(Adıgebze) Online Kursu”muzla dünyanın 16 ülkesinden yüreğinde Çerkeslik ve Çerkesce sevgisi olan öğrenicilerin yer aldığı kocaman bir aile olduk.

Mevcut öğrenici sayısı 200’ü bulan kursumuz, her yaş gurubundan sürekli öğrenici kabul etmekte ve gelen öğrencileri de kendi akran, Çerkesce (Adıgebze) bilme durumuna göre guruplara ayırarak sınıflar oluşmaktadır.

Bu şekilde oluşan on sınıfa haftanın altı günü 30 saat ders verilmektedir. Öğrenci odaklı, öğrencilerin beklentilerini gözeterek tasarlanan kursumuz böylelikle öğrenci için Adıgebze-Çerkesce öğrenimi bir eğlence ve keyif içerisinde Çerkes(Adıge) olma bilinci ile Çerkesce (Adıgebze) ruhunun yeniden kazanıldığı bir aktiviteye dönüşmektedir.

Dr. Hamit Yüksel’in öğrencilerimize bu yaklaşımı katılımcılar tarafından olumlu karşılanmış olup onun derslerine aralıksız katılma yürekliliğini gösteren müdavim güzel öğrenciler olarak dönük olmaktadır.


Ancak, üzülerek belirtmemiz gereken bir husus var. Kursun başından beri aralıksız derslere katılım sağlayan Tokmak Memet babasını, Ürdün’den katılan Lina Dokghan ise eşini kaybetmiştir.

Adıgebze-Çerkesce Online ailemizin bu iki ferdinin acısını yürekten hissettiğimizi belirtmek isteriz. Pandemi sürecinde aramızdan ayrılan vefat eden tüm hemşerilerimize Rabbim rahmetiyle muamele etsin.

Mekanlarını cennet olsun. Rabbim bunu unutturacak acı göstermesin.

​​Kayseri Kafkas Derneği Adıgebze-Çerkesce Anadil Komitesi

АДЫГЭХЭМ ЯГУРЭ ЯПСЭКIЭ АДЫГЭБЗЭМ ЗЫРAПХЫЖ

Ди хасэм гъэ къэс иригъакIуэкI Адыгэбзэ курсхэр пандэмим щыспиудым мэгъэ онлайну едгъэкIуэкIыну унафэ дыщIащ..

Къайсэр Кавказ Хасэм иригъэжьа Адыгэбзэ курсыр мэкъуауэгъуэм и 14-м щыщIэдзауэ нобэ къыздэсам Др. Нэзэр Хьэмид Юксел ирегъэкIуэкI адыгэбзэ онлайн курс. Дунейпсом и къэралъыгъуэ 16-м щыщу, 200-м нэс адыгэ цIыхубэ адыгэбзэ зырагъэщIэну къыхохьэ а курсым.

Дэтхэнэ классым щIэсри ягурэ япсэкIэ зэпыщIа хъуащ еджакIуэхэр, ахэр апхуэдизу и нэсэIуасэ хъуащи, и унагъуэм щыщым хуэдэу елъытэ. ЕджакIуэ гупым хэт сыт щыгъуэ хуейми къыхохьэф.

Тхьэмахуэм и кIуэцIым щэбэт махуэм нэмыщI адрей махуэхэм пщыхьэщхьэ къэс сыхьэтитху зэкIэлъыпыту идогъэкӀуэкӀ.


Абы и дерсхэм еджакIуэхэр щыхуегъасэ хахуэу бзэмрэ хабзэмрэ къэщтэжыным. Ди бзэм и лъэпIагъыр, ар хъумэным, щIэблэм Iурылъхьэжыным теухуауэ езым къихута Iэмалхэр къыщегъэсэбэп и дерсхэм Нэзэр Хьэмид.

Абы къинэмыщIауэ, адыгэбзэ онлайну езыгъэщIэну зыхуей хасэхэми чэнджэщ ярет, ядоIэпыкъу.


Ди адыгэ онлайн курсыр зэрыщIидзэрэ зыпимыгъэуауэ къыхыхьэ еджакIуэхэм ящыщу Токмакъ Мэмэтрэ, Йорданым щыщ ди лъэпкъэгъу Докъхьэн Линэрэ гуIэгъуэ я щхьэ къырикIуащ.

Мэмэт и адэмрэ Линэ и щыхьэгъусэмрэ дунейм ехыжащ. Тхьэм дунэйм ехыжа дилъэпкъуэгъу псоми жэнэтыр увыIэпIэ яхуищI, къэнахэми шэкIыгъуафIэ ящищI. Тьэм ящимыгъэгъупщэ

Къайсэр Кавказ Хасэ Адыгэбзэ Анэдэлхубзэ Комитетыр

Kaynak : Kayseri Kafkas Derneği

Son Makaleler

spot_imgspot_img

İlgili Makaleler

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

spot_imgspot_img